Donate

YOU CAN HELP US BUILD A SELF SUSTAINABLE ECO-HOME!

Hi there!

We are Bas and Sarie, two wild souls that love nature and are striving to make (at least a little part of) this world a greener place.
On June 1st, 2018, we started phase one of our life changing adventure:
We sold all of our belongings and moved into our RV to travel Europe, looking to find the best place to build our 100% self-sustainable, off grid ECO-home. It has been A Wild Journey  so far!

Hoi! Wij zijn Bas en Sarie, twee avonturiers en natuurliefhebbers op weg naar een groenere manier van leven. Op 1 juni 2018 begonnen we aan de eerste fase van ons grote avontuur: 
We verkochten al onze spullen en vertrokken met onze camper om Europa te verkennen, op zoek naar de beste plaats om ons 100% zelfvoorzienende ecohuis te bouwen. Het is tot nu toe met recht ‘A Wild Journey ’!.

Our eco-home, which we have now decided will most likely be located somewhere in France, will be built almost exclusively from materials that would otherwise be thrown away. That’s right, we’re basically building with garbage.

Ons ecohuis, waarvan we inmiddels hebben besloten dat het waarschijnlijk in Frankrijk zal komen te staan, zal hoofdzakelijk gebouwd gaan worden van materialen die anders weggegooid zouden worden. Yep, we bouwen met vuilnis!

35166986_15450606060_r.jpeg
As you can see, we’re looking into constructing our walls from used tires, empty bottles and empty cans. To give you an idea of what that looks like when it’s done:

Zoals je kunt zien, zijn we van plan onze muren te bouwen van banden, flessen en blikjes. Om je een idee te geven hoe zoiets eruit ziet als het af is:

35166986_15450617730_r.jpeg

35166986_15450606410_r.jpeg
Our hallway will double as a greenery, with garden cells to grow our own food. Water used in the bathroom will be recycled to water our plants.

De gang zal een dubbele functie hebben als kas, waar we ons eigen voedsel zullen verbouwen. Bad- en douchewater zal hergebruikt worden om onze planten van water te voorzien. 

So, we’re giving a new life to a lot of junk, re-using everything we can. But what about water and electricity? We will take what we can get straight from nature, so ground- and rainwater will be collected and used multiple times before it’s given back to the earth in one of our garden cells (as pictured above). Electricity will be derived from renewable sources only, like wind and solar energy, and its use moderated.

Oke, we geven dus een nieuw leven aan afval en hergebruiken waar we kunnen. Maar hoe zit het met water en electriciteit? We zullen gebruik maken van wat de natuur te bieden heeft; grond- en regenwater worden opgevangen en verschillende keren gebruikt voordat we het weer teruggeven aan de aarde via de kas of tuin (zie foto hierboven). De spaarzame electriciteit die we nodig hebben zal komen van duurzame bronnen zoals wind- en zonneenergie.

Eventually, when everything is finished, it will look a little something like this:
Als alles af is, zal het er dan zo ongeveer uit zien:

35166986_15450612300_r.jpeg

Although we can’t wait to start reducing our carbon footprint even further and get our hands in the dirt, the house itself is still at least a year or so away: Right now, we’ve finally reached the point where we are actually looking at pieces of land!
We haven’t found our perfect piece of paradise yet, but it’s safe to say this adventure isn’t cheap. Even though we will be building with natural and recycled materials, loving the planet this hard also comes with a price tag. For starters we need to finance a suitable plot of land, find a means of staying alive and feeding ourselves for the period where we will be investing all our time and energy into building this house.  We’re trying to be as resourceful as we can but we’re still going to need all the help we can get!

Hoewel we niet kunnen wachten om onze carbon footprint nog verder te verkleinen en met onze handen in de klei te zitten, is het daadwerkelijke huis nog wel een eindje weg. Op dit moment zijn we eindelijk op het punt beland dat we stukken grond aan het bekijken zijn!
We hebben ons perfecte plekje nog niet gevonden, maar hebben wel al gezien dat dit avontuur niet goedkoop gaat worden. Zelfs al bouwen we voornamelijk met natuurlijke en gerecyclede materialen; ook liefdevol zijn voor de natuur heeft een prijskaartje. Om te beginnen zullen we een geschikt stuk land moeten financieren en een manier moeten vinden om in ons levensonderhoud te voorzien in de periode dat we al onze tijd en energie zullen steken in het bouwen van dit huis. We proberen zo vindingrijk mogelijk te zijn, maar zullen desalniettemin alle hulp nodig hebben die we kunnen krijgen!

And that’s where you come in: your help can literally give us a roof over our heads (one that helps rather than harms the Earth)! We’re going to need all sorts of building materials, lumber, concrete, glass just to name a few. And besides those main building resources we will also need solar panels, wind turbines, a water filtration system… The list goes on and on, and putting it all together will certainly take a while. But we’re really looking forward to laying the first brick.. er.. tire!
With your help, we can get started right away when we find that perfect plot of land.

En dat is waar jij ons kan helpen: jouw hulp geeft ons letterlijk een dak boven ons hoofd (een mileubewust dak wel te verstaan!). We zullen allerlei soorten bouwmaterialen nodig hebben, van hout en beton tot glas. Daarnaast zullen we ook moeten investeren in zonnepanelen, wind turbines, een waterfiltersysteem… De lijst is eindeloos en alles opbouwen tot een bewoonbaar geheel zal zeker veel tijd in beslag nemen. Maar we hebben al ontzetend veel zin om de eerste steen.. eh.. band te leggen!
Met jouw hulp kunnen we direct aan de slag op het moment dat we ons perfecte stukje grond tegenkomen.

We will be eternally grateful with any help we can get. It is, after all, everything we have ever dreamed of and everybody that helps us will always have a special place in our hearts, not to mention the fact that every donation is helping the earth become a cleaner and better place for everybody!

Thank you for your support!

We zijn enorm dankbaar voor alle hulp die we kunnen krijgen. Dit avontuur is tenslotte alles waar we ooit over gedroomd hebben en iedereen die ons helpt dit te realiseren zal voor altijd een speciaal plekje in ons hart houden. Daarnaast helpt elke donatie de aarde een schonere, groenere en betere plek te maken voor ons allemaal!

Dankjewel voor je support!

P.S. If you’re interested in helping us actually build this house, or think you can be of any help to our plans in any other way, please contact us at info@awildjourney.com ! Once again; we’re absolutely grateful for all ways in which anybody may be able to support us on this journey.

P.S. Als je ons in de toekomst wil komen helpen met de bouw van dit huis, of denkt dat je ons op een andere manier kan helpen bij dit project, stuur dan een mailtje naar info@awildjourney.com ! Nogmaals, alle hulp bij dit avontuur is meer dan welkom.


TO DONATE PLEASE
USE PAYPAL:Donate with PayPal

%d bloggers like this: